icon

HANDMADE WITH LOVE 🤍

WATERPROOF SIERADEN ✔️

LEVENSLANGE GARANTIE OP ALLE ITEMS ✔️

GRATIS VERZENDING VANAF €50 ✔️

WATERPROOF SIERADEN ✔️

HANDMADE WITH LOVE 🤍

★★★★★ 535+ TEVREDEN KLANTEN

Retourbeleid

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt ​​de rechtstreekse kosten van terugzending van het product. Als de ondernemer de consument niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume Rosa Rose of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de herroepingstermijn, is de consument de ondernemer een bedrag dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, niet gereed voor verkoop in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
A. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
B. de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de herroepingstermijn.
8. De consument draagt ​​geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud als:
A. hij niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de uitvoering van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd voorafgaand aan de levering;
B. hij bij het geven van zijn toestemming niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen; of
C. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de consument in de gelegenheid stelt de herroeping langs elektronische weg te melden, stuurt hij na ontvangst onverwijld een ontvangstbevestiging van deze melding.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Gepersonaliseerde producten. Zie paragraaf 6.1.
2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
3. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af ​​te nemen.
4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
A. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; En
B. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de Rosa Rose-overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
5. Dienstenovereenkomsten van terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, zakenvervoer, autoverhuur en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 7;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Subscribe to our newsletter!

×

Uw winkelwagen is momenteel leeg.

Doorgaan met winkelen