icon

HANDGJORD MED KÄRLEK 🤍

VATTENTÄTA SMYCKEN ✔️

LIVSTIDSGARANTI PÅ ALLA PRODUKTER ✔️

GRATIS FRAKT ÖVER HELA VÄRLDEN 🌐

VATTENTÄTA SMYCKEN ✔️

HANDMADE WITH LOVE 🤍

★★★★★ 535+ HAPPY CUSTOMERS

Villkor och bestämmelser

Allmänna villkor Rosa Rose

Version 1.2 (uppdaterad 4 mars 2023)

 

Innehållsförteckning

 

Artikel 1 – Definitioner

Artikel 2 – Säljarens identitet

Artikel 3 – Tillämpning

Artikel 4 – Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

Artikel 9 - Näringsidkarens skyldigheter vid återkallelse

Artikel 10 - Uteslutning av ångerrätten

Artikel 11 – Priset

Artikel 12 – Prestanda och ytterligare garanti

Artikel 13 - Leverans och utförande

Artikel 14 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 15 – Betalning

Artikel 16 – Klagomålsförfarande

Artikel 17 – Tvister

Artikel 18 – Ytterligare eller andra bestämmelser

 

Artikel 1 - Definitioner

 

I dessa villkor gäller följande definitioner:

 1. Biordsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa föremål, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och näringsidkaren;
 2. Gratisperiod: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
 3. Konsument: den fysiska person som inte agerar för ändamål som är relaterade till hans handel, affär, hantverk eller yrke; 4;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
 6. Fortlöpande kontrakt: ett kontrakt för regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;
 7. Varaktig databärare: varje enhet - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är adresserad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation eller användning under en tidsperiod som är lämplig för det ändamål för vilket informationen är avsett och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen;
 8. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
 9. Entreprenör: den fysiska eller juridiska personen och erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster på distans till konsumenter; 10;
 10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan företagaren och konsumenten enligt ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, där fram till och med avtalets ingående exklusivt eller gemensamt bruk görs av ett eller flera sätt för distanskommunikation;
 11. Blankett för återkallelsemodell: den europeiska modellen för ångerblankett. Modellformulär behöver inte göras tillgängligt om konsumenten inte har ångerrätt avseende sin beställning;
 12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå avtal, utan att konsument och företagare behöver vara tillsammans i samma rum samtidigt.

 

Artikel 2 - Företagarens identitet

 

Rosa Rose, som handlar under namnen:

Rosa Rose, Rosa-Rose.com, Rosa-Rose.de

Företagsadress: Guldenpad 7 - 3541GR - Utrecht - Nederländerna

Besöksadress: efter överenskommelse

Tillgänglighet: måndag till fredag från 8:00 till 17:00.

E-postadress: info@rosa-rose.com

Handelskammarnummer: 89071034

Momsnummer: NL86 48 70 34 6B01

RSIN: 86 48 70 346

 

Artikel 3 – Tillämpning

 

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagare och konsument.
 2. Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer företagaren innan distansavtalet ingås att ange på vilket sätt de allmänna villkoren kan granskas hos företagaren och att de så snart som möjligt skickas kostnadsfritt till konsumenten på begäran. .
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, får texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten i ett enkelt sätt på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan granskas elektroniskt och att de på konsumentens begäran kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.
 4. I det fall specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och vid motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest förmånlig för honom.

 

Artikel 4 – Erbjudandet

 

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs med villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitala innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om näringsidkaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara fel eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte företagaren.
 3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

 

Artikel 5 - Avtalet

 

 1. Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, i det ögonblick då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer näringsidkaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten lösa upp avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Entreprenören kan inom juridiska ramar - informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller ansökan eller att med motivering förena särskilda villkor för genomförandet.
 5. Näringsidkaren kommer att skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare, senast när produkten, tjänsten eller det digitala innehållet levereras:
  1. besöksadressen till företagarens etablering dit konsumenten kan gå med klagomål;
  2. de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan använda sig av ångerrätten, eller ett tydligt meddelande om uteslutning av ångerrätten;
  3. informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
  4. priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll; i den mån det är tillämpligt, kostnaden för leverans; och metoden för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet;
  5. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd varaktighet;
  6. om konsumenten har ångerrätt, modell ångerblankett.
 6. I händelse av en varaktighetstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

 

Artikel 6 - Ångerrätt

 

När det gäller produkter:

 1. Konsumenten kan lösa ett avtal om köp av en produkt under en betänketid på minst 30 dagar utan att ange skäl. Detta gäller endast icke-personifierade produkter. Detta gäller uttryckligen inte för så kallade "personliga" produkter. Personliga produkter är:
  1. Produkter där kunden har fått sitt namn graverat, laserat eller fräst.
  2. Produkter för vilka kunden har fått en personlig figur/bild/ritning/fingeravtryck graverad, laserad eller fräst.
  3. Produkter med stenar knutna till födelsedag eller /månad.
  4. Produkter med bokstav(er), som specificerats av kunden.
 2. Entreprenören kan fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men får inte tvinga konsumenten att ange sina skäl.
 3. Den ångerfrist som avses i punkt 1 börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg utsett, som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller:
  1. om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten, eller en av honom utsedd tredje part, har tagit emot den sista produkten. Näringsidkaren kan, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta innan beställningsprocessen, avvisa en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
  2. om leveransen av en produkt består av olika försändelser eller delar: dagen Rosa Rose vof då konsumenten, eller en tredje part utsedd av denne, har tagit emot den sista försändelsen eller delen;
  3. vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har tagit emot den första produkten. När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett konkret medium:
 4. Konsumenten får lösa ett tjänsteavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium under minst 30 dagar utan att ange skäl. Näringsidkaren får fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men får inte ålägga konsumenten att ange sina skäl.
 5. Den betänketid som nämns i punkt 3 börjar dagen efter avtalets ingående. Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium vid underlåtenhet att informera om ångerrätt:
 6. Om näringsidkaren inte har försett konsumenten med den lagstadgade informationen om ångerrätt eller ångerrättsmodellen, löper ångerfristen ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med tidigare stycken i denna artikel.
 7. Om företagaren har lämnat den information som avses i föregående stycke till konsumenten inom tolv månader efter den ursprungliga betänketidens ikraftträdande, löper betänketiden ut 30 dagar efter den dag då konsumenten fick informationen.< /li>

 

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under betänketiden

 

 1. Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och dess förpackning varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen här är att konsumenten endast får hantera och besiktiga produkten som han skulle få göra i butik. Förpackningen måste förbli i gott skick.
 2. Konsumenten är endast ansvarig för värdeminskning av produkten till följd av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som är tillåtet i punkt 1.
 3. Konsumenten ansvarar inte för värdeminskning på produkten om företagaren inte har försett honom med all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid avtalets ingående.

 

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

 

 1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska han underrätta företagaren inom ångerfristen med hjälp av mallen för ångerrätt eller på annat entydigt sätt.
 2. Så snart som möjligt, men inom 30 dagar från dagen efter det meddelande som avses i punkt 1, returnerar konsumenten produkten eller överlämnar den till (en auktoriserad representant för) företagaren. Detta krävs inte om företagaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har följt returtiden i alla fall om han returnerar produkten innan betänketiden har löpt ut.
 3. Konsumenten returnerar produkten med alla levererade tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalskick och förpackning, och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.
 4. Risken och bevisbördan för korrekt och rätt utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten.
 5. Konsumenten ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har meddelat konsumenten att konsumenten måste stå för dessa kostnader eller om företagaren anger att stå för kostnaderna själv, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för returfrakten.
 6. Om konsumenten drar sig ur efter att först uttryckligen begärt att utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten eller elektricitet som inte gjorts färdig för försäljning i en begränsad volym Rosa Rose vof eller viss kvantitet börjar under ångerfristen, ska konsumenten är skyldig företagaren ett belopp som är proportionellt mot den del av åtagandet som har fullgjorts av företagaren vid tidpunkten för utträdet, jämfört med fullgörandet av åtagandet.
 7. Konsumenten ska inte stå för några kostnader för utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller elektricitet, som inte görs färdig för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet, eller för leverans av fjärrvärme, om:
  1. näringsidkaren har inte försett konsumenten med den lagstadgade informationen om ångerrätten, kostnadsersättningen vid ångerrätt eller modellformuläret för ångerrätt, eller;
  2. konsumenten har inte uttryckligen begärt att tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller fjärrvärme ska påbörjas under ångerfristen.
 8. Konsumenten ska inte stå för några kostnader för hel eller delvis leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium om:
  1. han har inte uttryckligen samtyckt till att fullgörandet av kontraktet påbörjas före utgången av ångerfristen före dess leverans;
  2. han har inte erkänt att han förlorat sin ångerrätt när han gett sitt samtycke; eller
  3. företagaren har inte bekräftat detta uttalande från konsumenten.
 9. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska alla tilläggsavtal upplösas enligt lag.

 

Artikel 9 - Företagarens skyldigheter vid återkallelse

 

 1. Om näringsidkaren gör det möjligt för konsumenten att meddela ett ångerrätt elektroniskt, ska han skicka en bekräftelse på mottagandet av detta meddelande utan dröjsmål efter att ha mottagit det.
 2. Entreprenören återbetalar alla betalningar från konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som debiterats av företagaren för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 30 dagar efter den dag då konsumenten meddelat honom om återkallelsen. Om inte företagaren erbjuder sig att hämta produkten själv, får han vänta med återbetalning tills han har tagit emot produkten eller tills konsumenten bevisar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 3. För återbetalning använder företagaren samma betalningsmedel som konsumenten har använt, om inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om konsumenten har valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardleveransen behöver företagaren inte återbetala merkostnaderna för den dyrare metoden.

 

Artikel 10 - Uteslutning av ångerrätten

 

Näringsidkaren kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om näringsidkaren tydligt angett detta vid erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingicks:

 1. Anpassade produkter. Se avsnitt 6.1.
 2. Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen.
 3. Kontrakt som ingåtts under en offentlig auktion. En offentlig auktion innebär ett försäljningssätt där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företagaren till konsumenten som personligen är närvarande eller ges möjlighet att vara personligen närvarande vid auktionen, under ledning av en auktionsförrättare, och varvid den framgångsrika budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna.
 4. Tjänstekontrakt, efter att tjänsten har utförts fullt ut, men endast om:
  1. prestanda har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
  2. konsumenten har förklarat att han förlorar sin ångerrätt så snart företagaren har fullföljt Rosa Rose vof-avtalet;
 5. Tjänsteavtal för tillhandahållande av boende, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller period för utförandet och annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrningstjänster och catering;
 6. Avtal som avser fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller tidsperiod för dess fullgörande;
 7. Produkter tillverkade enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som är uppenbart avsedda för en specifik person; 7;
 8. Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhet;
 9. Förseglade produkter som inte lämpar sig för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans;
 10. Produkter som efter leverans till sin natur är oåterkalleligt blandade med andra produkter;

 

Artikel 11 – Priset

 

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar på grund av ändringar i momssatser.
 2. Outan hinder av föregående stycke kan Företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför Företagarens kontroll, med rörliga priser. Denna länk till fluktuationer och det faktum att eventuella priser som nämns är riktpriser kommer att nämnas i erbjudandet.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.
 4. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:
  1. de är resultatet av juridiska bestämmelser eller bestämmelser; eller
  2. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft;
 5. Priserna som nämns i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

 

Artikel 12 - Efterlevnad av avtalet och ytterligare garanti

 

 1. Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på sundhet och/eller användbarhet och de befintliga lagbestämmelserna och/eller statliga föreskrifterna den dag då avtalet ingicks. avslutade. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
 2. En tilläggsgaranti som tillhandahålls av företagaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren med stöd av avtalet om företagaren har underlåtit att fullgöra sin del av avtalet .
 3. Extra garanti innebär varje åtagande från företagaren, dennes leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad han enligt lag är skyldig att göra om han har underlåtit att uppfylla sin del av avtalet .

 

Artikel 13 - Leverans och utförande

 

 1. Entreprenören kommer att iaktta största möjliga försiktighet när han tar emot och utför beställningar av produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransorten är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.
 3. I enlighet med vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor, kommer företagaren att utföra accepterade beställningar med bekväm hastighet men senast inom 30 dagar, om inte annan leveransperiod har överenskommits. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtalet och rätt till eventuell ersättning.
 4. Efter upplösning i enlighet med föregående stycke återbetalar företagaren det belopp som konsumenten betalat utan dröjsmål.
 5. Risken för skada och/eller förlust av produkter vilar på företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en tidigare utsedd och tillkännagiven för företagarens representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.

 

Artikel 14 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

 

Uppsägning

 1. Konsumenten kan avtala på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst sägas upp i enlighet med överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på upp till en månad.
 2. Konsumenten kan säga upp ett tidsbestämt avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst vid utgången av tidsperioden i enlighet med gällande uppsägningsregler och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. Konsumenten kan säga upp de avtal som nämns i föregående stycken:
  1. upphöra när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
  2. avsluta dem åtminstone på samma sätt som de ingicks av honom;
  3. alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren har bestämt för sig själv.

Tillägg

 1. Ett tidsbestämt avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte underförstått förlängas eller förnyas för en viss tid.
 2. Outan hinder av föregående stycke får ett tidsbestämt avtal som har ingåtts om regelbunden leverans av dagstidningar och veckotidningar underförstått förnyas för en viss tid som inte överstiger tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal senast utgången av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal när som helst med en period av uppsägningstid som inte överstiger en månad och en uppsägningstid från Rosa Rose vof som inte överstiger tre månader i det fall att avtalet sträcker sig till den ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyheter och veckotidningar och tidskrifter .
 4. och avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar och veckotidningar och tidskrifter för introduktionsändamål (prov- eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperioden. Varaktighet
 5. Om ett avtal varar mer än ett år kan konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte rimlighet och skälighet motsätter sig uppsägning före utgången av den avtalade löptiden.
 6. >

 

Artikel 15 – Betalning

 

 1. Om inte annat anges i avtalet eller ytterligare villkor ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 14 dagar efter betänketidens början, eller i avsaknad av betänketid inom 14 dagar efter avtalets ingående . Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period dagen efter att konsumenten mottagit avtalets bekräftelse.
 2. När man säljer produkter till konsumenter får allmänna villkor aldrig kräva att konsumenten betalar mer än 50 % i förskott. Där förskottsbetalning föreskrivs får konsumenten inte hävda några rättigheter avseende utförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den föreskrivna förskottsbetalningen har erlagts.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller nämns till företagaren.
 4. Om konsumenten inte i tid fullgör sina betalningsförpliktelser, är han, efter att han har informerats av företagaren om den sena betalningen och företagaren har beviljat konsumenten en frist på 14 dagar att fortfarande fullgöra sina betalningsförpliktelser , efter utebliven betalning inom denna 14-dagarsperiod, är konsumenten skyldig lagstadgad ränta på det förfallna beloppet och företagaren har rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnader som han ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till maximalt: 15 % över utestående belopp upp till 2 500 €; 10 % över följande 2 500 € och 5 % över följande 5 000 €, med ett minimum av 40 €. Företagaren kan avvika från nämnda belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

 

Artikel 16 – Klagomålsförfarande

 

 1. Entreprenören har ett tillräckligt publicerat klagomålsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.
 2. Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas till företagaren fullständigt och tydligt beskrivna inom skälig tid efter att konsumenten upptäckt bristerna.
 3. Klagomål som skickas till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsägbart längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14-dagarsperioden med ett mottagningsbesked och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Konsumenten måste ge företagaren minst 4 veckor på sig att lösa klagomålet efter ömsesidig överenskommelse. Efter denna period uppstår en tvist som är mottaglig för tvistlösningen.

 

Artikel 17 – Tvister

 

 1. Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor för Rosa Rose vof avser omfattas uteslutande av holländsk lag.
 2. Tvister mellan konsumenten och företagaren om upprättande eller genomförande av avtal som rör produkter och tjänster som ska tillhandahållas eller levereras av denna företagare kan, med iakttagande av vad som bestäms nedan, lämnas av både konsumenten och företagare till Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP i Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. En tvist kommer endast att behandlas av tvistenämnden om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till företagaren inom skälig tid.
 4. Om klagomålet inte leder till en lösning ska tvisten lämnas in till tvistenämnden skriftligen eller i annan form som nämnden bestämmer senast 12 månader efter det datum då konsumenten lämnade in klagomålet till entreprenören. Om konsumenten vill lämna in en tvist till tvistenämnden är företagaren bunden av detta val. Helst ska konsumenten först rapportera detta till företagaren.
 5. När företagaren vill lämna in en tvist till tvistkommissionen måste konsumenten yttra sig skriftligen inom fem veckor efter en skriftlig begäran från företagaren oavsett om han så önskar eller vill att tvisten ska handläggas av behörig domstol. Om företagaren inte hör konsumentens val inom fem veckor, har företagaren rätt att överlämna tvisten till behörig domstol.
 6. Tvistenämnden avkunnar dom på de villkor som anges i tvistnämndens bestämmelser. Geschillencommissies beslut fattas med hjälp av ett bindande råd.
 7. Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist eller kommer att avsluta sitt förfarande om näringsidkaren har beviljats betalningsinställelse, gått i konkurs eller faktiskt har avslutat sin affärsverksamhet innan en tvist har behandlats av nämnden vid mötet och ett slutgiltigt beslut har utfärdats.
 8. Om, förutom Thuiswinkels tvistkommitté, en annan tvistkommitté erkänd av eller ansluten till Stichting Geschillencommissions voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) är behörig, kommer tvistkommittén att ha företräde framför Thuiswinkel-tvisterna Nämnden för tvister i första hand om sättet för distansförsäljning eller tillhandahållande av tjänster. För alla andra tvister, den andra tvistkommittén erkänd av SGC eller ansluten till Kifid.

 

Artikel 18 - Ytterligare eller andra bestämmelser

 

Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste fastställas skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras på ett tillgängligt sätt av Rosa Rose vof konsumenten på en hållbar databärare.

Subscribe to our newsletter!

×

Din varukorg är för närvarande tom.

Fortsätt handla